اعطای نمایندگی آجر لفتون

به کدام مدل از آجرها عنوان لفتون را نسبت میدهند؟ آجر لفتون با چگونه خاکی تولید شده و آیا مقاومت خوبی را دارا می باشد؟ چگونه میتوان اعطای نمایندگی آجر لفتون را به دست آورد؟

یکی دیگر از انواع آجرهایی که در بازار ساخت و ساز ساختمانی به کار برده میشود، لفتون است. آجر لفتون را در قالب 10 سوراخ میشناسند، زیرا بهترین نوع از این مدل محسوب میگردد.

این مدل از آجر از جنس خاک رس تولید شده و در کوره هایی در شهر اصفهان پخته میشوند. آجر لفتون، را باید به طور پازل بر روی هم قرار داد تا مقاومت ساختمان در قسمت کف و دیوار افزایش دهد.